BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

5,14 лв за кубик вода от 1 юли

Пречиствателната станция за питейна вода още не е започнала работа, а водата в Шумен поскъпва с 50 на сто от утре.

5,14 лева лева става цената на кубически метър питейна вода в Шумен считано от 1 юли, реши Комисията за енергийно и водно. регулиране. Поскъпването е почти 50 процента, ако трябва да сме точни – 49,85 на сто. Новината за решението съобщи общинският съветник Добромир Драев, който поиска незабавно Общинският съвет в Шумен да започне процедура по неговото обжалване.

Комисията за енергийно и водно регулиране е приела решение, с което одобри бизнес плана и утвърди цените на ВиК услугите на „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД за новия регулаторен период 2022-2026 г. Утвърдените цени влизат в сила от 1 юли т.г.

С приетото решение комплексната цена на услугите на ВиК оператора /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ се променя от 3,426 лв./м3 с ДДС – на 5,135 лв./м3 с ДДС за 2023 г. След корекция на предложената от дружеството цена от 5,252 лв./м3 Комисията я намали с 0,117 лв., като отчете реално извършените инвестиции и изпълнението на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г. Утвърдената цена е по-ниска от нивото на социална поносимост за областта – 5,411 лв./м³.

Причината на повишението на цената е необходимостта дружеството да изпълни планираните инвестиции през следващите 4 години, с което да постигне по-високо качество на ВиК услугите. Основен фактор за ценовия ръст са рязко нарасналите през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги и увеличените цени за доставка на електроенергия от свободен пазар. Разходите на дружеството ще нараснат и поради ежегодното нарастване на работните заплати с 15 %, заложено в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

С приходите от предоставяните услуги „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД ще изпълнява инвестиционна програма за 15,196 млн. лв., от които 12,855 млн. лв. са насочени пряко в публични ВиК системи и съоръжения. ВиК операторът е бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“, по която се предвижда да бъдат реконструирани ВиК мрежи и съоръжения в гр. Шумен и гр. Нови пазар, което ще подобри качеството на услугите и ще намали загубите на вода. Дружеството планира до 2026 г. да постигне 99 % съответствие на качеството на питейните води за големите зони на водоснабдяване и 98 % – за малките зони.

В съответствие със законовите изисквания до средата на 2021 г. „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД депозира в КЕВР заявления за бизнес план и цени, в които след направените от КЕВР препоръки бяха извършени редица корекции. На проведено на 15.02.2023 г. Общо събрание на Асоциация ВиК – Шумен не е взето решение по финалния проект на бизнес плана. Асоциацията не е изпълнила законовото изискване – или да го съгласува, или при констатирани несъответствия да го върне за преработка с мотивирано становище и указания. Съгласно изискването на нормативната уредба, когато асоциациите по ВиК или общинските съвети не са взели в изискуемия срок решение по бизнес плана на ВиК оператора се счита, че той е приет без възражения и няма законова пречка Комисията да започне неговото обсъждане.

След получено на 27.03.2023 г. писмо от председателя на Асоциацията по ВиК-Шумен /АВиК-Шумен/ Комисията не разгледа подготвения проект на решение за одобряване на бизнес план на ВиК – Шумен“, за одобряване на цени на ВиК услуги за 2023-2026 г. и за утвърждаване от 01.04.2023 г. на цени на ВиК услуги за 2023 г. В писмото се изразява становище, че Общото събрание на Асоциацията не е приключило производството по утвърждаване на бизнес плана на „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД. С ново писмо от 30.03 т.г. АВиК-Шумен информира Комисията, че на 28.04.2023 г. е насрочено ново заседание на Общото събрание, на което да бъде разгледано решението бизнес планът да бъде върнат на оператора за доработка. На 04.05.2023 г. председателят на АВиК-Шумен информира КЕВР, че на проведеното на 28.04.2023 г. заседание на Общото събрание на АВиК не е взето решение за съгласуване на ревизирания бизнес план, нито е взето решение за неговото връщане за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес план не е съгласуван и на ново заседание на общото събрание на Асоциацията, проведено на 05.06.2023 г. По този повод в становище на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД до КЕВР от 6.06.2023 г. се посочва, че административният орган, водещ производството по разглеждане и одобряване на бизнес план и цени на ВиК Шумен“ ООД /в случая КЕВР/ има основание да се позове на разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от НРКВКУ – при неспазване на сроковете да се счита, че бизнес планът е приет без възражения, тъй като ситуацията не е по-различна от 16.02.2023 г., когато КЕВР е констатирала, че срокът за съгласуване на бизнес плана е изтекъл. От своя страна, в писмо до КЕВР от 9.06.2023 г., „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД подчертава, че е налице злоупотреба с компетентност от страна на АВиК-Шумен и моли процедурата по одобряване на бизнес плана за периода 2022-2026 г. да бъде финализирана.

Преди да вземе окончателно решение за новите цени на услугите на „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД Комисията проведе на 14.03.2023 г. открито заседание и обществено обсъждане. От всички официално поканени заинтересовани страни в дискусиите се включиха единствено институцията на Омбудсмана, Националният браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ и представители на Община Шумен – председателят на Общинския съвет и експерти на общината.

Решението за новия бизнес план и цени на „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД ще бъде публикувано на интернет страницата на Комисията.

Материалът 5,14 лв за кубик вода от 1 юли е публикуван за пръв път на SHMOKO.BG.

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!