BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

КЕВР: ВиК Шумен не изпълнява 17 от показателите в бизнес плана си

„Водоснабдяване и канализация“ Шумен не е постигнало изпълнение на заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 17 от общо 30 показатели за качество на водата и непрекъснатост на водоснабдяването. Това сочи докладът на Комисията по енергийно и водно регулиране от извършената проверка във ВиК сектора, възложена от Върховна администртаивна прокуратура.

Като причини за неизпълнението на наожените нива за качеството на питейна вода е посочено, че констатираните несъответствия, със стандартите за качество на питейната вода, се дължат на разликата в минималната граница на определяне на метода на изпитване в акредитираната лаборатория и стойностите на показателите съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

С най-висок процент – минус 73,8 % е неизпълнението на показателя „непрекъснатост на водоподаването“.

Загубите на вода са 82,4%, което надхвърля предвидените в бизнесплана 80%. Неизпълнението се дължало на по-голямата стойност през 2019 г. на подадената вода на вход водоснабдителна система спрямо планираната и по–малката стойност на продадена фактурирана вода спрямо планираната. Отчита се голямо увеличение на подадената вода от яззовир „Тича“, която е основен водоизточник на повечето населени места, но довеждащият водопровод от него е амортизиран и силно аварира.

Минус 62,5% е неизпълнението по показател “налягане в системата“. Като причина е посочено, че неизпълнението е свързано с липса на достатъчен финансов ресурс за доставяне на необходимото оборудване (дата логери и съвместими с тях водомерни устройства).
Сериозно неизпълнение е констатирано и по пказател „качество на отпадъчните води“. На територията на област Шумен са изградени канализационни мрежи в Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово и Каспичан. Като за пречистване на отпадъчните води ПСОВ има само в градовете Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. Без изградени съоръжения са Каспичан и Смядово. Резултатите от пробите за качеството на отпадъчните води в тези населени места е 38-39%.

В анализа на изпълнението на производствената програма за 2019 г. дружеството е посочило, че добитата вода от подземни водоизточници е със 148 635 м³ по – малко от планираните, а подадената вода от друг оператор е с 2 819 815 м³ повече. Подадената вода от друг оператор е от яз. „Тича“ за водоснабдяване на град Шумен, с. Дибич, с. Белокопитово, с. Панайот Волов, общ. Шумен и град Велики Преслав. Довеждащият водопровод от яз. „Тича“, както и по-голямата част от водопроводната мрежа на Шумен, Велики Преслав, Търговище и останалите населените места, водоснабдявани от язовира са от водопроводи изграждани през 60-те и 70-те години на миналия век. Водопроводите са амортизирани и често аварират. Предвид високата стойност на необходимите инвестиционни разходи за подмяна на водопроводите– довеждащи и разпределителни, дружеството поддържа водопроводите в състояние на експлоатационна годност, като извършва оперативни ремонти за отстраняване на аварии.

Данните показват, че дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество. Дружеството е фактурирало малко и по-ниски количества за услугата отвеждане, а за услугата пречистване на отпадъчни води са приблизително равни спрямо прогнозните в бизнес плана.

При одобрени за годината 34 милиона кубика общи количества вода, ВиК – Шумен е отчело 36,7 милиона кубика, т. е. дружеството е изразходвало 2,7 милиона повече от записаното в бизнес-плана. Въпреки че е разходвал повече вода, операторът е фактурирал по-малко от планираното: при одобрени за годината 6,8 милиона кубика, ВиК е фактурирало 6,4 милиона. Увеличава се неносещата приходи вода, т.е. неотчетената вода – вместо предвидените 27,2 милиона кубика, дружеството показва 30,3 милиона кубика неотчетена вода.

В анализа на изпълнение на инвестиционната програма за 2019 г. дружеството е представило информация за отчетените инвестиции по услуги и направления, като отчита преизпълнение на Инвестиционната програма.
При извършената през 2019 г. планова проверка е констатирано, че към 31.12.2018 г. дружеството не е открило специална инвестиционна банкова сметка във връзка с изискването за прилагане на Механизъм за реинвестиране на част от приходите и не е отделяло от приходите си съответния размер на включените в цената амортизационни отчисления и възвръщаемост, които следва да се изразходват целево за извършването на капиталови разходи. Такава банкова сметка е открита през м. март 2019 г. В поисканата
информацияот възложената от ВАП проверка дружеството не е посочило дали има натрупани обороти по нея.

Изготвеният доклад съдържа информация за всичките 53 ВиК-дружества в страната.  От тях смао 29 оператори имат одобрени бизнес планове.

Докладът може да видите тук.

shumenonline.bg

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!